Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)

FreeBSD Manual Pages

  
 
  

home | help
GROFF_MMSE(7)	    Miscellaneous Information Manual		 GROFF_MMSE(7)

NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro for groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor...	 ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse ar	 en svensk variant av mm. Alla texter ar oversatta. En A4 sida
    far text	som ar 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt ar 28.5 cm hog. Det
    finns stod for brevuppstallning	enligt svensk standard for vanster och
    hogerjusterad text.

    COVER kan anvanda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt forsatts-
    blad. Se groff_mm(7) for ovriga	detaljer.

BREV
    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
	   Vansterstalld  loptext	 med	 adressat  i	 position  T0
	   (vansterstallt).

    .LT SVH
	   Hogerstalld loptext med	 adressat i  position	 T4  (passar
	   fonsterkuvert).

    Foljande	extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
	   Anger dokumentets	namn.

    .LO MDAT	datum
	   Mottagarens datum, anges under Ert datum:	(LetMDAT).

    .LO BIL str_ang
	   Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som pre-
	   fix.

    .LO KOMP	text
	   Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET	beteckning
	   Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
	   Anger beteckning (arendebeteckning i form	av diarienummer	 eller
	   liknande).

    .LO SIDOR antal
	   Anger totala antalet sidor och	skrivs ut efter	sidnumret inom
	   parenteser.

    Om makrot .TP ar	definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Dar lagger man lampligen	in postadress och annat	som brevfot.

SKRIVET	AV
    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse	/usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSo
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)

Groff Version 1.19	    14 February 2003			 GROFF_MMSE(7)

NAMN | SYNTAX | BESKRIVNING | BREV | SKRIVET AV | FILER | SE OCKSo

Want to link to this manual page? Use this URL:
<
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=mmse&sektion=7&manpath=FreeBSD+4.9-RELEASE>

home | help